Головин, А. А. (2020). Наука как призвание и профессия. Герменевтика и рефлексия. Эпистемология и философия науки, 57(3), 190-200. https://doi.org/10.5840/eps202057350